شرکت سلامت عنصر جاوید با نام تجاری هلثیوم در سال ۹۵ و با تلاش بخش خصوصی بوجود آمد. این مجموعه در سال ۱۳۹۷ با هدف تولید محتوای آگاهی بخش و اصیل در حوزه سلامت اقدام به تأسیس مجله سلامتی هلثیوم نمود.

لزوم اطمینان از دقت و اصالت محتوای تولیدی سبب همکاری متخصصان حوزه‌ی پزشکی، پیراپزشکی، روان‌پزشکی و روان‌شناسی ‌با این مجموعه گردیده و موجب ارتقای کیفیت محتوای این مجله شده است.

درباره‌ی ما

شرکت سلامت عنصر جاوید با نام تجاری هلثیوم در سال ۹۵ و با تلاش بخش خصوصی بوجود آمد. این مجموعه در سال ۱۳۹۷ با هدف تولید محتوای آگاهی بخش و اصیل در حوزه سلامت اقدام به تأسیس مجله سلامتی هلثیوم نمود.

لزوم اطمینان از دقت و اصالت محتوای تولیدی سبب همکاری متخصصان حوزه‌ی پزشکی، پیراپزشکی، روان‌پزشکی و روان‌شناسی ‌با این مجموعه گردیده و موجب ارتقای کیفیت محتوای این مجله شده است.

شرکت سلامت عنصر جاوید با نام تجاری هلثیوم در سال ۹۵ و با تلاش بخش خصوصی بوجود آمد. این مجموعه در سال ۱۳۹۷ با هدف تولید محتوای آگاهی بخش و اصیل در حوزه سلامت اقدام به تأسیس مجله سلامتی هلثیوم نمود.

لزوم اطمینان از دقت و اصالت محتوای تولیدی سبب همکاری متخصصان حوزه‌ی پزشکی، پیراپزشکی، روان‌پزشکی و روان‌شناسی ‌با این مجموعه گردیده و موجب ارتقای کیفیت محتوای این مجله شده است.

بستن