سوابق تحصیلی و حرفه‌ای دکتر مسلم خورشیدوند

همکاری در شرکت ژن ورز با اهداف تعیین ژنوتیپ مرتبط با استعدادیابی ورزشی و اختصاصی سازی تمرینات

عضو اسبق کمیته تحقیقات فدراسیون تکواندو

مسئول فنی کانون حرکات اصلاحی و ساختار قامتی آموزش و پرورش منطقه ۱۱ تهران

مسئول فنی غربالگری ساختار قامتی در غربال بیش از ۱۲ هزار دانش آموز دختر و پسر تهران

مدرس کارگاه‌های استعداد یابی ژنتیکی در آموزش و پرورش

اجرای بیش از ۱۰۰ مورد آزمایش و تهیه گزارش استعداد یابی ژنتیکی در کودکان زیر ۱۲ سال

مدیر و موسس مرکز ورزش و سلامت «حرکت و تدرستی»

تالیف کتاب «علم تمرین»

ترجمه کتاب «طول عمر»

مقالات:

∙ تاثیر رقابت تکواندو بر ایمنی مخاطی و شاخصهای هورمونی در تکواندو کاران نخبه

∙ تاثیر تمرینات MCT بر بیان پروتئین TRPV1 در عضله کند انقباض رتهای نژاد ویستار

∙ سازگاری پروتئین TRPV1 به تمرینات HIIT و MCT در DRG رتهای نژاد ویستار

∙ بررسی رابطه بین پروفایل ژنتیکی ورزشکاران و تغییرات Vo2max در زنان چاق

خدمات مرکز ورزش و سلامت دکتر مسلم خورشیدوند
«حرکت و تندرستی»

∙ پایش تندرستی
∙ بررسی ساختار قامتی و تجویز حرکات اصلاحی
∙ بررسی ترکیب بدنی با تجهیزات body analyzer و کالیپر
∙ بررسی آنتروپومتری (پیکرسنجی)
∙ طراحی تمرینات با اهداف تندرستی و آمادگی جسمانی با محوریت کنترل وزن
∙ تجویز برنامه تغذیه ای – ورزشی توسط کارشناسان خبره تغذیه
∙ بررسی پروفایل ژنتیکی با اهداف استعدادیابی و شخصی سازی تمرینات
∙ بازتوانی ورزشی

زمان فعالیت مرکز ورزش و سلامت «حرکت و تندرستی»

شنبه عدم حضور
یکشنبه ساعت ۱۶ تا ۲۲
دوشنبه عدم حضور
سه‌شنبه ساعت ۱۶ تا ۲۲
چهارشنبه عدم حضور
پنجشنبه ساعت ۱۶ تا ۲۲

مقالات دکتر مسلم خورشیدوند​

بستن